logo

Дуохои баъди намоз. Азон гуфтан ва калимахои он

Дуохои баъди намоз Rating: 9,9/10 1819 reviews

Азон гуфтан ва калимахои он

дуохои баъди намоз

Аз ин ривоят ва ривоёти дигар, ки бархе аз онхо ро баъдан зикр хохем кард,маълум мешавад, ки кироати Куръон пас аз намоз шаръан мухим аст. Хангоме ки аз намоз фориг шуди яъне намозатро ба поён расониди дар дуъо хостан аз Парвадигорат талоши зиёд намо. Ва мардумро дар шубха андохта мегуянд инхо дуруст нест дар ислом холо онки имоми Аъзам харчиро гуфту кард аз доираи Куръон ва суннат берун нест. Дар намози бомдод, баъди «Хайя ъалал-фалоҳ» ду маротиба «Ассалоту хайрун миннаннавм», яъне намоз беҳтар аст аз хоб гӯяд. Дар хошияи хамави аз имом Шаърони р.

Next

Азон гуфтан ва калимахои он

дуохои баъди намоз

Паёмбар с гайр аз холати чанобат дигар дар хама холат Куръон хондаанд. Худованди чалла чаллолаху гуфт: Касам ба арчмандию бузургвориям ва баландии беандозаи макому манзалатам, хеч бандае шуморо пас аз хар намози панчгона намехонад, магар ки дар кадом холате, ки бошад, уро магфират менамоям ва уро дар чаннатул Фирдавс чой медихам ва хар руз 7. Ва дуруди фаровон бар оли воломакоми атхор, ёрони чоннисори растагор ва тобиъини асфиёи некукор. Ман забони арабиро медонам ва мехохам ягон китоб е ягон сухани. Ва дувум ин ки дар шунидани номи ман саловот намефиристад бар ману ахли байти ман. То ба имруз душманони ислом натавонистанд фикхи исломро аз байн баранд: вале тавонистанд худро пайрави асосгузори фики Имоми Аъзам гуянду вале баръакси Имоми Аъзам рафтор карда ва нуксонхо дохил кунанд. Душманону хоинони дину миллат натавонистанд забону ватану махзану ирфони Салмону Нушервону Бухорию Ханафию Синову Рудакиро аз байни чахони ислом баранд нобуд созанд: аммо тавонистанд фарзандону наберагони инхоро аз харф бе харфу аз ватан бе ватан кунанд.

Next

Азон гуфтан ва калимахои он

дуохои баъди намоз

Яъне баъди ба ду тараф салом додани охири ракъати намоз касдан набалки аз руи узр бе дуъову тасбеху хондани Куръон аз намоз хорич мешаванд. Аъзам р- х форигуттахсили Дорулулуми Девбанд ва аз машхуртарин устодони хамин Дорулулум буданд. Имам ал-Бухори занимался сбором, изучением и систематизацией достоверных преданий пророка. Хама уламои гузашта ва имруз зикри дасти чамъи дар масчидхо ва дигар амокинхоро мустахаб донистанд. Ва хар вакт ба хар андозае, ки хохад аз хурони бихишти барояаш хамсар дода мешавад.

Next

Азон гуфтан ва калимахои он

дуохои баъди намоз

Дуюм карзи пушидаеро адо намояд яъне аз касе карздор буд ва сохиби мол фаромуш карда буд, пас ин карзро адо намуд. Душманони ислом натавонистанд то ба имруз Куръонро аз байн баранд: вале тавонистанд мусалмонро бо дасти мусалмон аз байн баранд тавонистанд хонадони Паёмбар с - ро ба дасти уммати Паёмбар с ба катл расонанд: Ва тавонистанд бо дасти худи мусалмонон имомону муштахиддону мухаддисони покро ба зиндону ба катл сарнагун кунанд. Кучост ёридихандае, ки ёриамон кунад!. Имруз мо дар асре мезихем, ки сар то ба пой фитнаву тафрикаву чудоист. Бухорои шариф аст, фахмида мешавад, ки дуъо пас аз намоз мунхасир дар як дуо нест, балки пас аз намоз дуохои зиёдест,ки Паёмбар с баъзе мудатхо баъди намозхои фарзи бо хамрохи намозгузорон дуъохои зиёд мекард.

Next

Duo Tojiki for Android Free Download

дуохои баъди намоз

Калимаи дуохо лафзи чамъ буда, камтарини чамъ се мебошад. Тиловати Куръон баъд аз намоз. Хар гох, ки дохили кабристон ё ба назди кабристон мегузашт хатман бо эхтиром бар замин менишаст дуову дуруд мекард ба ахли кабристон баъд мегузашту мерафт. Баъд аз «Ҳайя ъалал фалоҳ», 2 маротиба «Қад қомасти-с-салот»-ро зиёда карда мешавад. Расулуллох с хар гох Куръон мехонданд, дуъо мекарданд,Модари муъминон Хазрати Оишаи Сиддика р гуфтааст: Расулуллох с дар хар мачлисе менишаст Куръон мехонд ва хар вакте, ки Намоз мегузорид дар охир Куръон мехонд ва дуъо мекард. Ин хамаги ду хадис бобои мо аль-Бухори дар бораи сахобахои Пайхамбар сас мебошад.

Next

Duo Tojiki for Android Free Download

дуохои баъди намоз

Имом ал-Бухорий ғоятда тақводор ва покиза инсон бўлганлигидан. Мухаддиси кабир, Орифи биллох хазрати мавлоно Абдулхаки Акурави 1. Ин хадисро Имом Муслим ривоят кардааст. Такбир пеш аз оғози намози фарз гуфта мешавад. Якум касе,ки аз гунохи котили худ бигзарад. Ашҳаду алло илоҳа иллаллоҳ — 2 маротиба; Ашҳаду анна Муҳаммаду-р-расулуллоҳ — 2 маротиба Ҳайя ъала-с-салоҳ — 2 маротиба Ҳайя ъалал фалоҳ — 2 маротиба Аллоҳу акбар — 2 маротиба Ло илоҳа иллаллоҳ — 1 маротиба Муаззин дар вақти азон гуфтан, ҳангоми «Ҳайя ъала-с-салоҳ» рӯяшро ба тарафи рост ва ҳангоми «Ҳайя ъала-с-фалоҳ» рӯяшро ба тарафи чап гардонад.

Next

Duo Tojiki for Android Free Download

дуохои баъди намоз

Душманони ислом натавонистанд ислому динро аз байн баранд, вале тавонистанд хилофатро аз байн баранд ва мусалмонро гуломи зархариди дари худу ва занони мусалмонро канизу хизматгори дари худ дар сартосари чахон карор диханд: Душманони Мухаммад с натавонистанд баъд аз Мухаммад с ояхои чиходу хичобро аз Куръон нобуд кунанд : вале тавонистанд амал кунандаи ин дуро чаримаву зиндону нобуд кунанд. Хаворич дар тулли хар карн аср номдузди карда номи худро иваз мекунанд. Особый интерес вызывает «Китоби сир ал—хукамо» «Книга тайн правителей». Санои Ту гуям, эй ягона шоистаи сано ва хамеша туро гуям, эй бахшандаи анъоми ло юхсо, дуруди бепоён ба шамъи фурузони хидоят, мазхари рафъат чароги уммат,чавхари иззат, расули рахмат. Ба хама маълум аст, ки ин гурухи тундравон ин гурухи пайравони хаворич харгиз тиловати Куръонро баъди тамом шудани намоз кабул надоранд. Расулли муаззами ислом Мухаммад С фармуд Се амалро хар касе бо имон бачо биоварад аз хар кадоме аз дархои бихишт, ки мехохад ба у ичозати даромадан дода мешавад.

Next

Китоби Сахехи Бухори

дуохои баъди намоз

Ихлос»ро бихонад ин хадисро Абуяъло бо хамин алфоз ривоят кардааст. Бенамозе гар бихандад, хандаи у зебанда нест, У чи механдад, намедонад Худоро. Багави бо исноди худаш аз Чаъфар ибни Мухаммад аз падараш аз бобояш аз хазрати Амирулмуъминин Али р марфуъан овардааст. Дар хошияи шархи Мухтасарул- викоя- и мухаккик Али Кори р- х чопи Казон, соли 1. Душманони дину хоинони дин натавонистанд маркази ислому динро аз руи замин сарнагун кунанд: вале тавонистанд сокинони онро ба ягдигар бичангонанду авбоши бедину бехону беномро дар он имруз хону хотун кунанд ва сокинони рухониёни ончоро якеашро ба катл дигарашро бадарга аз ватан бе ватан кунанд. В ней изложены взгляды Ар—Рази на правление государством.


Next

Азон гуфтан ва калимахои он

дуохои баъди намоз

Севум касе, ки пас аз хар намози панчгона 1. Бахилтарин шахс касест, ки ба назди кабристон мегузарад ва ба ахли кабристон дуъо намекунад ва магфират наметалабад аз Худо бахри онхо. Эй чавони мусалмон уммати Ислом дучори парокандаги ва фитнаву тафрикааст аз дасти кофиру хаворич хушёр бош, ки дину суннату мазхабу миллати поки Имоми Аъзамро аз даст надихи. Хазрати Али каромаллоху вачха мефармояд ки ман шунидам аз Паёмбар с ,ки ба мо фармуд. Рузи махшар, ки чон гудоз бувад, Аввалин пурсиш аз намоз бувад.

Next

Азон гуфтан ва калимахои он

дуохои баъди намоз

. . . . . .

Next