logo

Тафсири куръон бо забони форси. Тарҷума ва тафсири Қуръон

Тафсири куръон бо забони форси Rating: 9,1/10 1677 reviews

Сурахои Намоз Бо Точики

тафсири куръон бо забони форси

Сабр фармудани аъробӣ зани худро ва фазилати сабру фақр баён кардан бо зан. Сборники на таджикском - исламский сайт. Маърифати арзишхри фархангй ва илмии халкиятхри мухталиф, ки аз чониби намояндагони аквоми мухталиф руи кор омадаанд, Чамъоварй ва тахдик. Онҳо асоси китобанд ва дигар муташобеҳот калимаҳои чандмаъно -анд, аммо касоне, ки дар дилҳояшон инҳироф аст, барои фитнаҷӯӣ ва талаби таъвили он аз муташобеҳи он пайравӣ мекунанд, бо он ки таъвилашро ҷуз Аллоҳ ва решадорон дар дониш касе намедонад. Баъдтар дар натирай бахрабардорй аз мактабхои забоншиносии дигар тамоюли назарй, чанбаи тахлилии он кавитар гашт ва бисер донишмандон оид ба масъалахои алохидаи забони тоники андешахои чолиби илмй баён кардаанд. Сборник исламских книг на Таджикском языке Вариант: Третий.

Next

Тарчумаи Куръони Карим Бо Забони Точики

тафсири куръон бо забони форси

Шархи бахшхои забоншиносй дар осори ба гурухбандии улум бахшидашуда 1. Бар мисоли Сомирӣ аз мардумон. Ин амал дар натичаи он рух дод, ки забони арабй аз тарафи хилофат ба сифати забони умумии илму фарханг чорй гардид ва арабхо кушише хам карданд, ки чахонбинй ва маданияти ягонаи тамоми халкхои ба хилофат ворид шударо ба миён оранд. Равишхои хоси адабиву фикрй ва фархангй дар як оягй бо интишори дини мубини ислом арзи хастй намуда, омезаи тамаддунхри А аму Арабро ойгох. Абдурахман Куръон бо забони форсии дари чузъи 1. Фахриддин Ираки: эпоха, жизнь, учение и его трактат «Ламаот» «Отблески».

Next

Хазрати Умар Фильм Бо Забони Точики

тафсири куръон бо забони форси

Дон, ки куллаш бар сарат хоҳанд рехт. Дар ин хангом хазрати Умар Р ва хазрати Холид ибн Валид р гуфтанд эй Паёмбари Худо С ичозат дихед, ки уро бикушем. Ба таъбири дигар, таълифи ин китоби бузурги фикриву адабй ва пурарзиши фархднгй аз пахдои ташаббус ва хидматхри фархднгсолории Сомониён берун омадааст, ки ин амр борхр дар сарчашмахр ва кутуби тахдикии муаррихону мухдк. Сахобаро ба даст овардам бидуни ин ки Ахли Байтро аз даст бидихам! Ва дувумин китоб баъди аз куръон ин хадиси Мухаммад с аст. Дар тахдикрти олимони варзидаи ватаниву хори й аводи Х,иравй «Эрон дар замони Сомониён» 2. Дар асари тахдикии мархум Юсуфчрн Салимов бошад, макрми к,исса ои к. История арабов, их халифат, их дальнейшие судьбы.

Next

Сурахои Намоз Бо Точики

тафсири куръон бо забони форси

Эй бор Худоё ба сабаби дарачаи Хабибат ва имомат Абуханифа моро ба ахкомхои Ислом омил гардон. Выбор материала зависит от назначения машин и способа их из. Имон овардан ба улухияти Худо. Паёмбар с васият кард бар тамоми мусулмонон ,ки ман ду чизи гарон кадрро дар байни шумо мегузорам: Яке куръон ва дигаре суннати худро. Ҷумла олам дар хушӣ, мо нох в ашем.

Next

Blog Archives

тафсири куръон бо забони форси

Из истории суфизма: источники и социальная практика. Здесь и далее по тексту - при наличии этих органов на. Чунонки тазаккур ёфт, дар осори пажухишгарони ватаниву хоричй бисер нуктахри марбут ба таъсири босамари тамаддуни исломй ба илму адаб ва сохахри гуногуни хаёти чамъиятии мардуми эронинажод ба тахдик, омадааст. Нонамон на, нонхуришмон дарду рашк. Аммо чахонбинии замона бо таъсири далелхои муътамад — кашфиёту пажухиши олимон ки комилан дар асоси Куръон нестанд пайваста дар тахаввул аст.

Next

Хазрати Умар Фильм Бо Забони Точики

тафсири куръон бо забони форси

Кори Фахриддин - сурахои куръони. Уламои Мовароуннахрро гирд кард ва аз эшон фатво гирифт, ки «Раво бошад, ки мо ин китобро ба забони порей гардонем? Аз конунмандии тахаввули адабиёти форси аст, ки дар як мархала чои тазкираро китобхои Таърихи адабиёт гирифта, дар ин Тазкирахои форсии точики равиши хос ва мумтози нигариш дошта, бо хама мубхами, якнавохти, мучомилаомези, заъфи малака-и наккоди дар арзёбии. История литературы и культуры Ирана. Дар даврони кишвардории Сомониёни шукух,манд ва маънавиятгустар дар фарози кушишх,ои эх,ёи тамаддуни кадимаи форси иртибот ва нашри фархднги арабй, равандх,ои inapx,y басти акоиди мазхабиву фикрй ва фалсафй, зух. Мегӯянд, мо бад-он имон овардем, ҳама аз ҷониби Парвардигори мост ва ҷуз хирадмандон касе мутазаккир намешавад.

Next

Фарзи айн бо забони точики

тафсири куръон бо забони форси

Ё ин ки мисоли одди персонажи «Зулкарнайн»-ро пештар бо Искандари Макдуни як медонистанд холо бошд — не. Онхо ба осони ва ба далели гунохе кучаке ба мусулмонон тухмати ширк мезананд. Бо забони китобхои исломи точики скачать. Оё онҳо ин корро бо огоҳии комил мекунанд ё аз рӯи ноогоҳӣ? Эмом Абдулло ибни Умар р хаворичро бадтарини мардумон мепиндошт ва мефармуд: Хаворичи оётеро ки дар шаъни куффор нозил шудааст барои мусалмонон ба кор мебаранд. Усули баргардонва тавзехи «Тарцумаи «Тафсири Табарй» 1.

Next

Куръон бо тарчумаи форси чузъи 2 3GP, MP4, MP3 Yukle

тафсири куръон бо забони форси

Порае аз он оёт маҳкам равшан аст. Намедонам, чаро Офаридгор бояд китоберо ба махлуқоташ ваҳй кунад, ки ҳамаи ҷумлаҳо ва калимаҳояш барояшон мафҳум набошад ва ҳатто баъзе аз бахшҳои онро танҳо худаш бифаҳмаду барои дигарон гунг бошад. Албатта ки будани Зулкарнайнро бояд аз дигар мадракхо чустучу кард чун Куръон ба ин савол чавоб дода наметавонад, вале адибон, ки Искандарномахо навиштанд ва зикри корнамоихои уро кардаанд мисли бунёди садд , аз чумла Чоми ки муллои машхур аст, шояд акнун кофир хукм шаванд. Ҷуфти мойӣ, ҷуфт бояд ҳамсифат. Ва душмани чахор эмоми мазхаби ахли суннат хастанд ва эшонро дар илм ва огохи бо худ баробар мекунанд.

Next

Тарҷума ва тафсири Қуръон

тафсири куръон бо забони форси

Сипос худоеро, ки аз у ёри металабем ваомурзиш мехохем ва аз бадихои худ ба упанох мебарем. Ислам на европейском Востоке: энциклопедический словарь. Чун зи ҷузви марг натвонӣ гурехт. Чарири Табарй аз аввалин касоне махсуб мешуд, ки ба тафсирй муфассали китоби «К,уръон» даст зад ва барои эчрди китоби арзишманд дар илми тафсир ва бунёди мактаби тафсирнигории Арабу Ачам нак,ши рушан гузошт, уро дар кутуби марчай ва сарчашмах. Шархи дастурии забони тоники форси дар асархои улуми сегона аруз, кофия, бадеъ 1.

Next