logo

Kerim gurbannepesow pdf. Kitaphana

Kerim gurbannepesow pdf Rating: 8,5/10 168 reviews

Türkmen تـرکـمـن: Kerim gurbannepesow

kerim gurbannepesow pdf

Ýagtyldy köçe- Göründi uzakdan aksakgal goja- Miweli agaç dek eglip çalaja, Gelýär ol, Nurundan ganmyşym besdir. Söýgüden aglanlar ýa-da gülenler- Haýsyňyz köp? Dertlä em bermeseň, ejize kuwwat- Ägirt betbagtlykdyr ýüz ýaş diýen zat. Ol heňem başga ÿerde däl-de, halkyň içinde öňden ÿaşäp ÿören äheňleriň,heňleriň arasyndan gözlemeli. Diňe mahal-mahal sanjanda ýürek, Il-günden Kuwwat soraşyň besdir. Şygryňy dokuz aý bagryňda sakla, Şondan soň stoluň üstüne okla. Bir ýerlerde barmyň bagtymyň bagy? Ne ýasda görünýäň, ne-de bir toýda.

Next

Aýdym

kerim gurbannepesow pdf

Ne-hä roman okar, ne-de bir şygyr, Gözleriň görende Demigşiň besdir. Kalp däldir mähirsiz, söýgüsiz kalp. Eý, Koen, Ajala çagyrşyň besdir! Ak şäher gök baga basyrnyp otyr, Ilerde Köpetdag keserlip otyr. Gözleri-de tanyş, gaşy-da tanyş, Giň alny-da tanyş, dişi-de tanyş. Bu niçik gudratka, bu niçik owaz? Watan, baýdak, söýgi, kommunist, il-gün Bu bäş sözi parhsyz heçjiklemegin, Dilde däl, kalbyňda göterip bilgin, Olardan Howa dek dem alşyň besdir. Mawy ekran saçdy öýmüze ýagty. Erkin-ygtyýaryň, elbetde, seňki, Ýöne weli dälsiň özüň özüňki! Ata el gatana gözlense jeza, Jezalaň Ulusyn saýlaşym besdir.

Next

Türkmen تـرکـمـن: Kerim gurbannepesow

kerim gurbannepesow pdf

Seniň söz diýilýän ötgür okuň bar, Atjak-atjak bolup, Giç galşyň besdir. Birinjisi — diňe salamlaşdygyň, Ikinjä Ömürlik baglanyşyň besdir. . Gözler düýpsüz derýa, nury bihesip, Söýjek ýigit, sen bir galma binesip, Sen jowranma, Meniň jowranşym besdir! Unutdym men seniň näzik sesiňi, Ýatdan çykdy seniň täsin jemalyň. Söýgä çürşen bolsa öýkeniň ýary, Indi il derdinden çürşmeli bary. Bu gün ýazylmasa, ýazylar ertir! Erkekde beýle zat görmändim şindi! Ýagmaýan adamyň nyrhy bir köpük. Özüňki hasaplap il-günüň jübsün, Sokjap, ýara edip döwletiň göwsün, Dost-ýaran tutunyp adamlaň pisin, Halallary Adam sanmaşyň besdir.


Next

Kerim Gurbannepesow

kerim gurbannepesow pdf

Kawus diňi, gögi dilen gupbaňy, Kim dikeldip, kimler boldy gurbany? Ýaňadan nur saçdy ömrümiň ýoly, Ýene gaýdyp geldi tagamly günler, Söýgüden, durmuşdan, gözýaşdan doly, Muhabbetden doly, ylhamly günler. Joşup Gözelligiň tolkunna görä, Ýöräber ýaşlygyň akymna görä! Gygyryp dogur-da, gygyrman oka, Doglaňda Gygyryp dogulşyň besdir. Ýeňseden kükäp dur gözdäki akyl. Aýdymyň yzyndan ýaňlandy bir saz. Ýanyndaky goç hem — duran bir nakyl! Şonda Sahy bagşyny bütin ömrüne söýgülän Çuwal bagşy: — Sahy jan, kesbiňden nägile bolmagyn. Okaýan kitabyň diňe bir Haýýam, Şonam öz haýryňa ulanýaň, haýwan! Gaý-tupanlaň owsuny Dargatdy ýüregmiň öňki hyýalyn. Dymyp geçip barýar gözellik sili, Her gözel-bir bagtyň sütüni ýaly.

Next

Kerim Gurbannepesow Free Download

kerim gurbannepesow pdf

Diş hakda, ýaş hakda irräk-le heniz! Nirä sürnüp barýaň, taksiçi dogan? Obada 7-ÿyllyk orta mekdebi gutarÿar. خط آلیشماق اؤچین اؤزینگیزه دوست یا فکردش تاپینینگ Munuň üçin özüňize gyzykly tema we e-mail adresiňizi ýollaň. Hanha bir gyz gelýär Sülgünmi, durna — Gabaklary ýüpek, ýaňagy hurma. Ýekeje hünäre ýöretseň höküm — Iliňe bergidar bolmaýşyň besdir. Tanaýarmyň ýa-da tanaňokmy sen- Bi:salam geçmäge dälsiň hakly sen. Tutuş bagrym bilen guwanyp ýagşa, Öýe ýetip barýan diň salyp bagşa. Gülgün köýnekli gyz, azajyk eglen, Söz aýtjak! Türkmenistanyň halk ÿazyjysy Magtymguly baÿragynyň eÿesi Kerim Gurbannepesow 1929-njy ÿylda Gökdepe etrabynyň Ÿylgynly obasynda daÿhan maşgalasynda eneden bolÿar.

Next

Türkmen تـرکـمـن: Kerim gurbannepesow

kerim gurbannepesow pdf

Ýöremeli ýoluň gysgamy, uzak — Durmak jenaýatdyr ýatýança ýürek. Berline çen ölçäp garyşma-garyş, Ýigrimi milliony edipdik bagyş. Özgert, aýdym, gödek zatlary özgert! Bäş şkaf kitap — Puşkin, Baýron ýatyr daş ýaly gatap, Kerbabaýew dik dur iç-bagry tütäp… Kitaplaryň diňe arkasyn sypap, Saraýyň goýny dek Synlaşyň besdir. Özüň — Watanyňky, Watan — biziňki. Daşyn görýär, için bilenok goňşy! Namut hasratlaryň ezýetin sorup Gopgunly, şowhunly galagoplukda, Seniň eziz keşbiň düýşüme girip, Näzik sesiň ýaňlanypdy gulakda.

Next

Kerim Gurbannepesow. poemasy

kerim gurbannepesow pdf

Diňse ýagşy, guýsa ondanam ýagşy- Ak ýagşy Ak bagta deňeşim besdir. Şygryň bilen edip olara kömek, Kömek soramagyn kömegňe derek. Onuň eserlerini her gezek okanyňda täze many, täze lezzet alýarsyň. Birden şaglap geldi tomusyň ýagşy. Bir maýyp ýykylyp, köçede ýatyr. Olaryň şatlygna bolup deň şärik. Ýürekde rehim ýok, gözde howatyr.

Next

Kerim Gurbannepesow

kerim gurbannepesow pdf

اؤز اویـلانـیـپ تـاپـان تـازه سـوزلـریـنـگـیـزی بـیـزه Öz oýlanyp tapan täze sözleriňizi bize. The tool has been downloaded and installed by over 10K users and the most recent update was released on January 30, 2015. Öz seçen kärini oňarsa her kim, Ýarpy ýeňledermiş dünýäniň ýükün. Seret, bagyň içi säher dek tämiz, Hanha iki gelin, ýene-de üç gyz Saňa lak atýarlar. Ýaplara gapgarlyp çöp-çalam, hapa, Çagbanyň güýjünden döredi depe.


Next

Oýlanma baýry

kerim gurbannepesow pdf

Goňşyň ýas baglaýar, sen bolsa öýde, Äpişgeden jyklap, Gözleşiň besdir. Ömrüniň tas otuz ýylyny ol diňe isledigiçe ýazyp geçiripdi. Täze başlan goşgym gutarman ýatyr. Peseltdiň mukaddes mertebäňi sen, Aýlap ýere çaldyň gyz jygaňy sen. Bütin ömrüňi kagyz çyrşap geçirip, ençeme kitap çykardyp, at alyp, laureat bolup hakyky döredijiligiň nämedigini bilmän gidenler, aňman ýörenlerem bar.

Next

Türkmen تـرکـمـن: Kerim gurbannepesow

kerim gurbannepesow pdf

مونونگ اؤچین اؤزینگیزه قیزیقلی موضوع و ایمیل آدرسینگزی یوللانگ. Gurbannepesow goşgularynyň köpüsi dörände öz nepis sazy bile dünÿä inen,bize şol ajaÿyp heňi tapaÿmak galÿar. Gapdalyňda barka bir tebip aýal — Ýürek işlär. Bir golundan tutup ýandaky joraň, Ýag dek akdy gitdi. Şolardan bäşisin gömüp ak çägä, Bäş gezek Gizlenip aglaýşyň besdir.

Next