logo

Карама каршы создор. Стилистическая природа фонетических и лексических единиц языка

Карама каршы создор Rating: 9,9/10 606 reviews

Намба

карама каршы создор

Эгер сокур кишилердин санына байланыштуу айта турган болсок, Матай эки киши деп тагыраак жазган, Лука болсо Иса Машаяк түздөн-түз кайрылган кишини гана сөз кылган. Дсмск, тилдик бирдиктердин, алар-дын ичинен лексикалык бирдиктердин эмоционалдык-экспрессггвдяк маалиле-ри байлапыш-катнашта езгечв ацытта каралууга тиЙ1! Пауза созулушу боюнча бир канча турго болунот. Мага карагын, бул менмин - Акбарамын. А параллелограмм Б квадрат В куб Г айлана 8 Microsoft компаниясынын негиздоочусу ким? Диссертацияда «Кун» деген теыада коркам, илимий жана суйлешуу стилдеришш улгусуцдв жазылган текеттердип мисалында лексикалык бирдиктердин стилистикалык боектуулугу чечмеленет, алардын стиль жаратуучу функцияла-ры белгилбнет. Кээ бир вульгаризмдер да адабий тилдин нормала-рына жоон берип, суйлошуу сездоруиун курамын байытат. Ал кептин турлерундо ак-гивдуу колдонулгал фонетикалык каражат болуп саналат.

Next

Туура жазууну үйрөнөлү.

карама каршы создор

Ушул параграфта тропгун турлеруно — метафора, метонимия, синекдоха, ирония, эпитетке — талдоо жургузулуп, алардын лексикалык бирдик катары кыргыз тилинин стилдериядеги керкемдук ролу белгиленет. Тергое сездору керкем чыгармаларда атоо, урматтоо, которуцку рух, эрке-лстуу маанилеринде, кепти жекелештируу, сезимди билдируу, образды ачуу максатында колдонулат жана алар диссертацняда тилдик фактылардын неги-зинде талданат. Бирок ар кандай эреженин сакталышы анын логикалык жактан туура туюнтулушуна, жандуу тил практикасынын ички мыйзамченемдерине шайкеш келишине, деги эле акылга сыярлык болушуна да байланыштуу го. Пикнр алмашууиун, ички сезимди туюитууиуц туркул жагдайларында кеп-тин интонациясы чоц мааниге ээ. Капернаум шаарында Иса Машаякка ким келген? Турмуштук суйлешуу создерунуи од жана тсрс маашшерге ээ болору, келке суйлешуу стилинин маанисш киргизип, маалымат беруу, эркслетуу, урматгоо, шылдындоо, жактырбоо, ксмсингуу, мыскьглдоо маанилеринде колдонулары диссертацияда талдоого алынат.

Next

«КАРА КӨЗ, КЫЯЛЫМДЫН ХАНЫШАСЫСЫӉ!»

карама каршы создор

Путин өз кезегинде Сириядан негизги аскер күчтөрүн алып чыгууга буйрук берген. Бмрннчп нарагрифта сгилистиканын изидцоо объектиеи тил экендигн жеиундо сез болот. Булар болсо тескери жазып жатышат. Мисалы, «Манас» эпосунда О рол Урал , Эреи Иран , Эртиш Иртыш , Тебнт Тибет деген сыяктуу, Токтогулдун ырларыпда Маскоо Москва , Шы-быр Сибирь , ОмЛу Омск , Уркут Иркутск , Койтун КуГтонь сыяктуу, реа-лиеттик чыгармаларда Орол Урал — Ж. Сыягы, мындан ары деле Ала-Тоо, Ак-Жар, Көк-Сай, Кара-Суу деп теңирден тетири жаза беребиз го. Анын 3 закону динамиканын негизин тузот Компьютердин программалык камсыздоосун чыгарган дуйного белгилуу ири компаниянын негиздоочусу Экономика 1. Кээде суроолуу жана илептүү сүйлөмдөр кабатташып келиши мүмкүн.

Next

Помогите пожалуйста ответить на билеты по кыргызскому языку!Срочно нужно!

карама каршы создор

Жацьг создердун дагы бир тобу суйлешуу стилинин боёктуулугуна ээ. Анткени кеп маашшуулук тилдин унем законунун гана эмес кептик зарылдыктын да тууидусу болуп саналат. Мындай варнантташ еоздорго орус тилинец оздештурулгеп ка'рта-карта' тибиндеги, башка тилдеп ездештурулген создор менен кыргыз тилиндеги создердун омош мдсш формада келген айрым топгору бак-бак , жак жана таандык мучелерге тушквн басым боюнча айырмалангал свздердун тобу бала'быз-балабы'з кирст. Мисалы, Аргымактын куйругу — Бирде жибек, бирде кыл. Функционалдык-стилистикалык боектуу создор китентик лексиката кирет. Ал эми Кыргызстандан тышкары турган ошондой эле типтеги айрым географиялык аттар биздин орфография боюнча эки башка, бирок ортосуна дефис коюлбай, көп учурда экинчи сөзү кичине тамга менен эле жазылат.

Next

Намба

карама каршы создор

Мухаммед пайгамбар экенин таанып атабызбы? Жумушту аткаруу-да стилистика ллпмшшн туптолушуио негиз салган орус жала турк элдеришш стилисттеришш, кыргыз тилчи окумуштууларынын стилистикага тике жана кыйыр турдо арналган эмгектериндеги теориялык жоболор жана илимий тыя-накгар методологиялык негиз катары пайдаланылды. Создун лексикалык мааниси дуйнвдвгу бардык тилдерде бирдей болот. Ондук эсептоо системасы качан кайда пайда болгон? Билим менен көп-көп акча тапса болот,билим менен башка мамлекеттерге барып ар кандай иштерди кылып, жакындарына жана элге жардам берсе болот. Создун жацы маанилери ойду туюнтууда тугшу мааниге Караганда бир топ сыйымдуу болот. Стилистикалык парадчгматикада орток маапилуу тилдик бирдиктср фоне-тикадан тартып синтаксиске чейпнки бардык тилдик денгээлдерде баеьшдуу сапды тузот. Ал турсун айрымдары айтууга уяг экепдиги менен пайдаланууга жараксыз.

Next

Ыйык Китептеги чындыкты изилдөөдө жана башкаларга аны таанып

карама каршы создор

Изнлдоопун мстодологиялык нсгиздсри жана мстоддору. Анын ойлорду ушундайча карама-каршы койгону бизге аябай маанилүү согушка катышып жатканыбызды аңдоого жардам берет. Диалектизмдер коркем чыгармаларда сгнлизациялоо максатында колдоиулат. Лнткеии орфоэпия тилдик децгззлди тузо албайт. Мисалы, усток дегенди шапкеси, машина дегенди двцголок дсп айтсак, создордуи маанилери жалпыга тушунуктуу.

Next

Помогите пожалуйста ответить на билеты по кыргызскому языку!Срочно нужно!

карама каршы создор

Орто жерде бул боюнча эреже чыкканда менин пикирлештерим бар экенине суйунгом. Тилдеги даты бир кубулуш - тилдик бирдиктердин вариадтташтыгы. Отуз жылдык согуш өлкөгө көптөгөн кыйратууларды, бүлүнүүнү алып келди, бул мезгилде Германия саясый жактан бытыранды болуп калат. Жы-йырма беш илимий жана усулдук макала басылмаларда жарыяланды. Мен Салижан акебиздин жер-суулардын, айыл-шаарлардын аттарынын жазылышы боюнча оюн толугу менен колдойм. Компьютердин эсинин канча туру бар? Лейбниц логиканы өнүктүрүү үчүн көп иштерди иштейт, логиканы ал мүмкүн болуучу бардык дүйнөлөр жөнүндөгү илим катарында түшүнгөн. «Козголончул адам унчукпай журууну — эч нерсени каалабагандык, эч нерсе жонундо ой.

Next

«КАРА КӨЗ, КЫЯЛЫМДЫН ХАНЫШАСЫСЫӉ!»

карама каршы создор

Канцелярдык создер иш кагаздар стилинде гана кецири колдонулат. Ефимов сыяктуу тилчи-стилисттердин бул багыттагы илимий тыянактары бу1~унку кундо улуттук тилдердин стилистикасынын изилденишинде ето ак-туалдуу. Ал эми фразеологизм — вариапгтардын катары оз ара бир баскычтуу нарадигманы тузот: азуусунайгажануу—азуусун айга булоо — азуусун айга кайроо. Арго сездердун лексикалык да, стнлистикалык да маапилери контекст аркыяуу ачылат. Квонергвн жана жацы создердун кептеги стнлистикалык табияты, 14.

Next

«КАРА КӨЗ, КЫЯЛЫМДЫН ХАНЫШАСЫСЫӉ!»

карама каршы создор

Мындай унсуздордун бир тобу тугойлуу унсуздер болсо, айрым жултары тыбыштык окшоштукта-рьшын жакындыгына негизделген. Рнторикалык салтанаттуу сездерге терс эмоция берууч оторчу, эрксиздик, коррупция, антидемократия деген сездор мааиилик жактан карама-каршы кою-луп, свздогу салтанаттуулук маалн аныкталаг. Иса Машаяк сокур кишини кайсы жерден айыктырган? Фонетикалык бирдиктердин жана каражаттардьш стнлистикалык мумкунчулуктору; 9. Абдулдаев бетине кармаган эрежесинде оркойгон логикалык карама-каршылык бар, жандуу тил практикасында эч убакта аткарылбоочу талап бар. Стилистика лингвистикалык илимдш езгечэ тармагы эксндиги; 2. Антоним создер керкем чыгармаларда тушунуктерду жалпылоо, кыймыл-аракеттин узгултуксуз аткарылгалдыгын туюнтуу, градациялык маани жаратуу, каармандардын психологиялык абалдарын реалдуу сыпаттоо, бир строфа-иын абзацтыл же бир гекеттеги строфалардып чегииде карама-каршы ойду беруу максатында колдоцулат. Төртүнчү багыт - бул жаштардын орду, алардын аң-сезимин жогорулатуу.

Next

Карама

карама каршы создор

Ошондуктан биз тергее создеру эскишш калдыгы, мада-Н11Й жана экономикалык артта калуунун белгнеи детсн бир беткей тануу менен макул эмеспиз. Кыргызстандын Чек ара кызматы акыркы тараткан билдирүүдө Баткен районунун Ак-Сай айыл өкмөтүндөгү суу сактагыч жайгашкан жерде абал татаалдашканы айтылат. Курбанбай Искандаров тажик тарап жок документтерди айтып, коомчулукту адаштырып жатканын да белгиледи: - Тажикстандан чыккан маалыматтарда 7-12-январда Душанбедеги вице-премьер-министрлер баш болгон сүйлөшүүлөрдө тараптар курулуштар жүргүзүлбөйт деп сүйлөшүлгөн деп жатат. Бири-бирине каршы коюлган ушу сыяктуу ойлорду изилдөө жаштарга да, улууларга да үйдө жана башка жерлерде дайыма өздөрүн Кудайдын кызматчыларындай алып жүрүүгө жардам берет. Философия баарынан мурда баалуулуктарды камтып турган проблемаларды изилдейт. Тактап айтканда, бул топтогу создор оздорунчо кичи топторго бирнгет да, адабий тилдин кайсы бнр стилшще, айрым учурда аныи иодстилинде гана колдонулуу мумкунчулугуне ээ болот. Стилистика тилдии кеитик, башкача айткацда, функционалдык жагдайын изилдегенде гана лингвистикалык «лимдин езгече багыгы катары каралышы мумкун.

Next