logo

Ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари. Мансаб йўриқномалари

Ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари Rating: 8,8/10 1456 reviews

техника безопасности (1) :: Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Мехнат шароитининг яхшиланиши социал натижаларга - яъни мехнаткашларнинг соглигини яхшилаш, уз ишидан мамнунлик даражасини ошириш, мехнат интизомини мустахкамлаш, ишлаб чикариш ва жамоат фаолиятини оширишга олиб келади. Ўзбекистон Давлат санитария назоратини Республика соғлиқни сақлаш вазирлигига қарашли санитария эпидемиология хизмати томонидан амалга оширилади. Узбекистон Республикаси конституциясига мувофик Давлатимиз фукаролари, миллати ва иркидан катъи назар, тенг хукуклидирлар. Имтиёзларнинг берилишдан асосий максад шу сохаларни ривожлантириш ва ахолини ижтимоий химоялаш хисобланади. Технологик жараён ва ускуна хакида умумий маълумотлар.

Next

Васика дисконти

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Пилла тортиш ва ипак йигириш корхоналарида сут чикиндиларининг ёруглилик даражасини аниклаш лабораторияларининг лаборантларига, кимёвий тайёрлаш станцияларининг операторларига, пилла аралаштириш хамда юлиш-калибрлаш агрегатларига хизмат курсатувчи ишчиларга берилади. Бухгалтерия хисоботини текшириб кабул килади ва кассанинг китобига кабул килинганлиги хакида имзо чекади. Ишлаб чиқаришда содир бўлган бахтсиз ҳодисалар сабабларни ўрганиш, таҳлил қилиш ва олдини олиш тадбирларини белгилаш; 12. Инвестиция - сузи немисча inveêtition, лотинча inveêtio сузларидан олинган булиб, у капитални узок муддатли куйилмалар тарикасида саноат, кишлок хужалиги, транспорт ва бошка тармокларга сарф этиладиган харажатлар суммасидир. Ишлаб чикариш хоналарида хавонинг катта тезликда харакатланиши туфайли чанг утирмайди ва унинг хаводаги микдори ортади. Мехнат муносабатларини тартибга солиш учун жамоа ва мехнат шартномалари тузилади. Мехнатни таксимлаш ва ташкил этишнинг яна бир усули хизмат турлари буйича ихтисослашган ишчилар бригадасини шакллантириш ва ишлатишдир.

Next

Мансаб йўриқномалари

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Манзилнинг аниклиги ва хужжатларда тугри акс эттирилиши лозим булиб, халк хужалигининг бугинларидаги хамма сохалар буйича узаро муносабатларда катта ахамиятга эгадир. Мехнат мухофазаси хакида конунчиилик асослари. Бунинг учун омбор хисобида китоб ва варакалардан фойдаланилади. Ёнгин содир булган ткдирда автоматик ёнгин хабар берувчи курилмасида электрик сигнал хосил булади ва бу сигнал сим оркали кабул килиш станциясига узатилади. Технологик цехи ва ходимларининг сифати тез бузилувчи махсулотларни кабул килиш, саклаш, кайта ишлаш, совутиш, кадоклаш ва сотиш ишларини бошкаради. Ташкилотнинг ишлаб чикаришини бошкаради, даромад ва харажатлар хисоби тугри юритилишини назорат килади.

Next

техника безопасности (1) :: Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Соғлом ва хавфсиз меҳнат шароитларини яратиш корхона ҳамда ташкилотларнинг маъмуриятига юклатилади. Бу сумма кунлик майда харажатлар учун ишлатилади. Иккинчи нусхаси хар куни ёки бошка белгиланган муддатларда касса хисоботи сифатида бухгалтерияга топширилади. Кисман инвентаризацияда эса хужалик мулкларининг маълум бир кисмигина текширилади. Зеро, социология фанининг бу йўналиши меҳнат соҳасидаги ижтимоий-меҳнат муносабатлари, иқтисодий-ижтимоий муносабатларни ўрганади.

Next

Ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Халкаро хисоб-китобларда икки ёки ундан ортик давлатлар хукуматлари ёки Марказий банклари уртасида ташки савдо ва улар уртасидаги турли узаро муносабатларда юзага келадиган тулов ва карзлар юзасидан клиринг келишувлари тузилади. Вилоят ахолиси хамда корхона ва ташкилотларнинг талаб ва истакларидан келиб чиккан холда керакли махсулотларни олиб келиниши, унинг сакланиши ва таксимланишини бошкаради. Ишлаб чикаришда уз шаклини саклаб кийматини тайёр махсулотга аста-секинлик билан утказувчи мехнат воситаларидан фаркли уларок, мехнат буюмлари уз кийматини махсулотга тулик утказиб, ишлаб чикаришда тула истеъмол килинади ва хар бир ишлаб чикариш циклидан сунг бошка мехнат буюмлари - материаллар ишлатилади. Ишчи ва хизматчиларнинг айби билан иш давомида хавфли, бахтсиз ҳодисалар содир бўлса, улар моддий жавобгарликка тортиладилар. Меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича тузиладиган келишувда биринчи навбатда меҳнат шароитини яхшилашга қаратилган тадбирларгина киритилиб, унда содир бўлган бахтсиз ҳодисалар ва касб касалликларини келтириб чиқарадиган сабаблар, ускуна ва биноларнинг санитария техник ҳолати тўғрисидаги ҳужжати давлат назорати ходимларининг кўрсатмалари ва ишчи хизматчиларнинг берган таклифлари асосида тузилади. Технологик жараёнларни ташкил этишни ва бажаришни лойиҳалашда давлат стандарти қуйидагиларни ҳисобга олишни тақоза этади: -хавфли ва зарарли таъсир этиши мумкин бўлган ишлаб чиқариш чиқиндилари, материаллари билан ишчиларни бевосита контактли алоқада бўлишини олдини олишни; Расм. Ишловчи одам меҳнатининг хавфсизлигига ва унинг саломатлигига меҳнатни ва технологик жараёнларини ташкил қилишдаги хатолар, ишлаб чиқаришдаги узилишлар, норитмийлик меҳнатни бир хилдалиги, мутахассисларнинг қўнимсизлиги, ташкилотдаги салбий, маънавий, руҳий ҳолатлар ҳам салбий таъсир кўрсатади.

Next

2 Узбекистон Республикасида мехнат мухофазасини назорат килувчи ташкилотлар

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Тугри котировкада хорижий валютанинг маълум бир микдори котировка килувчининг миллий пул бирлигига тенглаштирилади. Янгидан қурилган қайта таъмирланган саноат корхоналарини доимий ишлатишга қабул қилиш, давлат комиссияси таркибига қатнашиш. Енгил саноат корхоналарига тааллукли касбий касалликлар силикоз, пневмокониоз, тери касалликлари ва шуларга ухшаш-лар. Мехнат мухофазаси бурчакларида уч боскичли контрол синов утказиш буйича хужжатлар тупланади, ушбу цех ва булимлар мехнат мухофаазси буйича амалда булган барча инструкциялар осиб куйилади. Давлат ёнгин назорати - бу ташкилот ёнгинга карши тадбирларни, ут учириш воситаларининг холатини, ёнгин хакида хабар бериш воситаларининг ишини назорат килади.


Next

2 Узбекистон Республикасида мехнат мухофазасини назорат килувчи ташкилотлар

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Булар корхоналарда хавфсиз ишлаш, техника хавфсизлиги буйича меъёр ва коидаларига риоя килиш, саноат санитарияси ва мехнат гигиенасига риоя килиш, мехнат конунчилигига риоя ки-лиш масалаларини назорат килади. Йилнинг иссик пайтида енгил саноат корхоналарида хавонинг харорати 29,5-32 0С булади, баъзан хатто 34-38 0С гача кутарилади, нисбий намлиги 20-80% булади, совук кунларда эса унинг харорати 21-22 0С ва нисбий намлиги 75-96% булади. Ишловчиларнинг организмига ишлаб чика-ришдаги захарларнинг таъсир курсатиши окибатида руй беради-ган касбий захарланишларни касбий касалланишларнинг бир ту-ри деб хисоблаш мумкин. Мехнат мухофазаси сохасида инженер-техник ходимлар, ишчи ва хизматчиларнинг билимларни ошириш, уларни хавфсизлик техникаси коидаларининг хамма талабларини онгли равишда бажариш рухида тарбиялашнинг укув-методик маркази булиб, корхонадаги мехнат мухофазаси кабинети хизмат килади. Маъмурият барча янги ишга кираётганлар, шунингдек бошқа ишга ўтказилаётганлар учун ишларни бажаришнинг хавфсиз усулларини ўргатишни ташкил этишлари, меҳнатни муҳофаза қилиш ва бахтсиз ҳодисаларда жабрланганларга ёрдам кўрсатиш бўйича йўл-йўриқлар беришлари шарт». Давлат стандартлари мехнат шароитини ва мехнат мухофазасини яхшилашнинг заминидир, холос.

Next

Автосервис корхоналарида мехнатни ташкил этиш, ишлаб чикариш ва ходимларни бошкариш » Transport » Slayd » Slayd

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Бошқармаларда меҳнат муҳофазасини ташкил этиш ишлари бўйича масъулият бошқарма ёрдамчисига юклатилади: яъни корхоналарда корхона рахбари, бош мухандис, цехлар ва бўлимларда, тажриба хоналарида шу цех ва бўлимларнинг бошлиқлари ҳамда тажрибахона мудирларига. Меҳнат муҳофазаси учун белгиланган аниқ тадбирий чораларни бажариш учун мўлжалланган маблағ ва моддий манбаларни бошқа соҳалар учун сарфлаш қатьиян тақиқланади. Кариомв Ахмад Яссавий, Бахоуддин Накшбандий, Имом ал-Бухорий, Имом ат-Термизий, Фаробий, Амир Темур, Мирзо Улугбек, Алишер Навоий, Бобур каби аждодларимизнинг донишмандлигини узида мужассам килган шарк фалсафаси ва демократиясини, илгор жахон тажрибасини хисобга олган холда биз давлатчилигимизни жамиятимизни куришимиз зарурлиги алохида таъкидлаб утди. Масалан, соликлар буйича бериладиган имтиёзлар хозирги кунда республикамизда хусусий корхоналар, хунармандчилик билан шугулланадиган шахслар ва кишлок хужалик махсулотлари ишлаб чикарадиган корхоналарга белгиланган тартибда даромад солиги тулаш буйича имтиёзлар берилган. Маъмурият ҳаво муҳитининг чангланиш ва газ ажралиб чиқиш, шовқин, титраш, нурланиш ва меҳнатнинг бошқа зарарли шароитларини камайтириш ҳамда бартараф этиш учун ишлаб чиқариш жараёнларини механизациялаштириш ва автоматлаштиришни амалга оширишга мажбурдирлар. Панжарасимон ёки турсимон тўсиқларнинг тешиклари ёки очиқ жойларининг ўлчамлари тўсиқ билан хавф манбаи орасидаги масофага боғлиқ бўлади. Актив счетларнинг кредитида хисоб объектининг камайиши ёзилади, пассив счетларда эса ушбу хисоб объектлари суммасининг купайиши ёзилади.

Next