logo

Гулистони саъди шерози. Хикояхо Аз Гулистони Саъди Шерози

Гулистони саъди шерози Rating: 8,7/10 1652 reviews

БУСТОН. Саъди Шерози Free Download

гулистони саъди шерози

Мардони диловар аз камингоҳ бадар ҷастанд ва даст якон- якон бар китф бастанд ва бомдодон ба даргоҳи малик ҳозир оварданд, ҳамаро куштан фармуд. » Гуфт: «Аз нобиноён, ки то ҷой набинанд, пой наниҳанд». Гуфтам: «Ҳикояти он рӯбоҳ муносиби ҳоли туст, ки дидандаш гурезон на бехештан афтону хезон. Ин лавҳаи ёдбуд — харидани ангуштарӣ барои писарбачагон аз одатҳои қадимии маишати оилавии халқи мо дарак медиҳад. Афанди баъди кандани як чоҳи 100 метра ба як сим мерасад.


Next

Гулистони саъди шерози

гулистони саъди шерози

Куҷо худ шукри ин неъмат гузорам, Ки зӯри мардумозорӣ надорам! Хиҷил он кас, ки рафту кор насохт. Обид ба шаҳр даромад ва бӯстонсарои хоси маликро бад-ӯ пардохтанд. Дар баробар чу гӯсфанди салим 1, Дар қафо ҳамчу гурги мардумхор. Гулистон аз суханони кутоху хикматнок ва хикояту тамсилхои нодир дар шакли назму наср танзим ёфтааст. » Гуфт: «Бар раъйи Худованди рӯйи замин пӯшида намонад, ки тарбият яксон асту табоеъ мухталиф. Гуфт: «Нашунидаӣ, ки гуфтаанд: Ҳар киро бар симот 3 биншастӣ, Воҷиб омад ба хидматаш бархост.

Next

МАСНАВИИ «ГУЛИСТОН»

гулистони саъди шерози

Ҳар ки мазрӯи 1 худ бихӯрд хавид 2 , Вақти хирман-ш хӯша бояд чид. Любовь к добру и страх пред миром зла С рождения природа нам дала. Чӣ солҳои фаровону умрҳои дароз, Ки халқ бар сари мо бар замин бихоҳад рафт 5. » Чунин карданд ёрон зиндагонӣ, Зи корафтода бишнав, то бидонӣ. Бо ин ҳама ҷабру тундхӯйӣ, Нозат бикашам, ки хубрӯйӣ. Яке з-он миён гуфт: «Аз ин сухан, ки шунидӣ, дил танг мадор, ки дар ин рӯзҳо дузде ба сурати дарвешон баромада.

Next

БУСТОН. Саъди Шерози Free Download

гулистони саъди шерози

Кӯдаконро ҳайбати устоди нахустин аз сар бирафт ва муаллими дуюмиро ахлоқи малакӣ 1 диданду як-як дев шуданд, ба эътимоди ҳилми 2 ӯ тарки илм доданд. » Гуфт: «Аз аввал меҳнати ғарқ шудан начашида буд ва қадри саломaти киштӣ намедонист. Гарат чашми худобине бубахшанд, Набинӣ ҳеҷ кас оҷизтар аз хеш. Маликро аз ин сухан табассум омаду гуфт: Оқибат гургзода гург шавад,Гарчи бо одамӣ бузург шавад. » Гуфт: «Он гилеми хеш бадар мебарад зи мавҷ В-ин ҷаҳд мекунад, ки бигирад ғариқро» 1. Ки султон ба лашкар кунад сарварӣ».

Next

Саъдии Шерози

гулистони саъди шерози

Рашкам ояд, ки касе сер нигаҳ дар ту кунад, Боз гӯям на, ки кас сер нахоҳад будан! Маснавии «Гулистон»-и Саъдӣ саршори ҳикояҳои панду ахлокӣ буда, мардумонро ба некиву накӯкорӣ, ростиву росткорӣ, дустиву рафоқат даъват менамояд. Сари ҷумлаи ҳайвонот, гӯянд, ки шер аст ва камтарини ҷонварон хар ва ба иттифоқ хари борбар, беҳ ки шери мapдумдар. Кӯшиши бефоида-ст вусма бар абруи кӯр. B-онро, ки бар муроди ҷаҳон нест дастрас, Дар зодбуми хеш ғариб асту ношинохт. Шабонгоҳ, ки дуздон бозомаданд — сафаркардаву ғоратоварда, силоҳ бикушоданду рахти ғанимат биниҳоданд. Мулки иқлиме бигирад подшоҳҲамчунон дар банди иқлиме дигар. Зиндаст номи фаррухи 2 Нӯшервон ба хайр,Гарчи басе гузашт, ки Нӯшервон намонд.

Next

Гулистони Саъдии Шерози

гулистони саъди шерози

» Гуфт: «Хатое маълум накардам, валекин дидам, ки маҳобати ман дар дили эшон бекарон аст ва бар аҳди ман эътимоди куллӣ надоранд, тарсидам, ки аз бими газанди хеш оҳанги 4 ҳалоки ман кунанд, пас қавли ҳукаморо кор бастам 5 , ки гуфтаанд: Аз он, к-аз ту тарсад, битарс, эй ҳаким В-агар бо чун ӯ сад баройӣ ба ҷанг! Кто бедствующих милостью дарит, Тот волю милосердного творит. Рӯзгоре таълим кардаш ва муассир набуд 2. Зоидулвасф — берун аз хадди таъриф. Пушти дутои фалак рост шуд аз хуррамӣ, То чу ту фарзанд зод модари айёмро. Чун ба мақоми хеш омад суфра хост, то тановул кунад.

Next

Гулистони Саъди Free Download

гулистони саъди шерози

Борон, ки дар латофати табъаш хилоф нест,Дар боғ лола рӯяду дар шӯрабум 3 хас. Аспи тозӣ дутак 3 равад ба шитоб, Шутур оҳиста меравад шабу рӯз. Бош, то дасташ бибандад рӯзгор, Пас ба коми дӯстон мағзаш барор! Бадахтаре чу ту дар сӯҳбати ту боистӣ, Вале чунин, ки туӣ, дар ҷаҳон куҷо бошад? Беги надменных и себялюбивых, — Забывших Судию, — владык спесивых. Зи бахт рӯй туpуш карда пеши ёри азиз Марав, ки айш бар ӯ низ талх гардонӣ. Маҷнун ба фаросат дарёфту гуфт: «Аз даричаи чашми Маҷнун бояд дар ҷамоли Лайлӣ назар кардан, то сирри мушоҳидаи ӯ бар ту таҷалло кунад. » Эй ки муштоқи манзилӣ, машитоб! Мардаки сангдил чунон бигазид, Лаби духтар, ки хун аз ӯ бичакид.

Next

МАСНАВИИ «ГУЛИСТОН»

гулистони саъди шерози

Дӯст он бошад, ки гирад дасти дӯст Дар парешонҳолию дармондагӣ. Филҷумла, ба ҳукми зарурат ақди никоҳаш бо зарире 4 бибастанд. Зуд бошад, ки хирасар бинӣ, Ба ду пой уфтода андар банд. Боре ба маҷлиси ӯ дар китоби «Шоҳнома» мехонданд дар заволи мамлакати Заҳҳок ва аҳди Фаридун. » Гуфт: «Гӯгирди форсӣ хохам бурдан ба Чин, ки шунидам қимате азим дорад ва аз он ҷо косаи чинӣ ба Рум орам ва дебои 7 румӣ ба Ҳинд ва фӯлоди ҳиндӣ ба Ҳалаб ва обгинаи ҳалабӣ ба Яман ва бурди ямонӣ 8 ба Порс ва аз он пас тарки сафар кунам ва ба дӯконе бинишинам». Чун ба болинаш фаро расидам ин мегуфт: Даме чанд гуфтам барорам ба ком, Дареғо, ки бигрифт роҳи нафас! Саъди Шерози was downloaded and set up by over 10K users. Адабиёти форсу тоҷик ҳам, ки дар паҳнои бузурги Осиёи Миёнаву Эрон тараққӣ кардааст, бо сабабҳои мазкур ба ҳар ду халқи ҳамхуну ҳамзабон баробар тааллуқ дорад.

Next

БУСТОН. Саъди Шерози Free Download

гулистони саъди шерози

Бо азизе нишаст рӯзе чанд, Лоҷарам ҳамчун ӯ гиромӣ шуд. Тавъан ва карҳан — хоҳу нохоҳ, зору ночор. Барои писари дӯстдошта падар инчунин хотам, ангуштарӣ харида онро ба дасти ӯ гузаронида аст. Зӯрмандӣ макун бар аҳли замин, То дуое бар осмон наравад! Ба чӣ кор оядат зи гул табақе? Луқмони ҳаким андар он корвон бул. Нимноне гар хӯрад марди Худой,Базли дарвешон кунад ними дигар.

Next

БУСТОН. Саъди Шерози

гулистони саъди шерози

Шоҳид он ҷо, ки равад ҳурмату иззат бинад, B-ар биронанд ба қаҳраш падару модари хеш. Чун муддати иддат 1 баромад, ақди никоҳаш бастанд, бо ҷавоне тунду турушрӯй, тиҳидасту бадхӯй; чабру ҷафо медид на ранҷу ано 2 мекашид ва шукри неъмати ҳақ ҳамчунон мегуфт, ки аз он азоби алим бираҳидам на бад-ин наими муқим 3 бирасидам! Гуфтам: «Эй шайх, дар ҳайвон суруд асар кард ва туро ҳамчунон тафовут намекунад». » гуфт: «То мусибат ду нашавад: яке нуқсони моя ва дигар шамотати 6 ҳамсоя. Пойи мискин пиёда чанд равад, K-аз таҳаммул сутӯҳ 5 шуд бухтӣ 6. Аввал андеша в-он гаҳе гуфтор, Пойбаст 6 омадасту пас девор. Ҳаволат бо Худо кардему рафтем.


Next